Follow

Sailor RE2100 ship .

RT @robertdijk2611@twitter.com

Wegens afstoot hobby van een verzamelaar vandaag ontvangen een Sailor RE2100 scheeps zendontvanger compleet met een 400Watt transmitter, telemike en ext speaker. All mode, all band en compleet werkend...Een Rolls Royce binnen de "hobby" 👌

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.Radio

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!